Ułatwienia dostępu

 ul. Kościuszki 24, Garwolin |  tel. centrala 25 682 27 97 |  sekretariat@bsgarwolin.com.pl

 

      Lokaty terminowe  w złotych

 • Bank otwiera i prowadzi lokaty terminowe  w złotych w ramach zawartej Umowy, na nastepujące okresy umowne:
  •   1 miesiąc,
  •   2 miesiące,
  •   3 miesiące,
  •   6 miesięcy,
  •   9 miesięcy,
  • 12 miesięcy ,
  • 24 miesiące,
  • 36 miesięcy.
 • Otwarcie lokaty terminowej  w złotych następuje po podpisaniu przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
 • Bank dopuszcza możliwość otwarcia i prowadzenia lokat terminowych  w złotych dla podmiotów nie posiadających rachunków bankowych w Banku po przedłożeniu dokumentów dotyczacych statusu prawnego i pełnomocnictw osób uprawnionych do składania woli w zakresie praw i obowiazków majatkowych.
 • Bank dopuszcza możliwość negocjowania warunków zmiennego oprocentowania lokat terminowych STANDARD w złotych, na których lokowane będą środki pieniężne w wysokości równej lub przekraczającej kwotę 100.000 zł.

Lokaty krótkoterminowe  w złotych

 • Bank otwiera i prowadzi lokaty krótkoterminowe  w złotych w ramach zawartej Umowy wyłącznie dla podmiotów instytucjonalnych posiadających rachunki bankowe w Banku, na nastepujące okresy umowne:
  •   1 dzień,
  •   3 dni,
  •   7 dni,
  • 14 dni,
  • 21 dni,
  • 1 miesiąc .
 • Środki pieniężne znajdujące się na lokatach krótkoterminowych  w złotych oprocentowane są według stałej stopy procentowej, podawanej w stosunku rocznym.
 • Wysokość stopy procentowej ustalana jest z klientem przez Bank w drodze negocjacji w oparciu o wysokość aktualnych stawek procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym.
 • Minimalna kwota lokaty negocjowanej wynosi 100.000 zł.

 

      Zasady oprocentowania środków

 • Środki pieniężne zgromadzone na lokatach podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej podawanej w stosunku rocznym w wysokości określanej Uchwałą Zarządu Banku dla danego rodzaju lokaty terminowej lub według stałej stopy procentowej ustalanej w drodze negocjacji dla lokat krótkoterminowych w oparciu o cenę depozytów na międzybankowym rynku pieniężnym.
 • Oprocentowanie środków pieniężnych rozpoczyna się od dnia ich wpłaty/ wpływu na lokatę, a kończy się z dniem poprzedzającym ich wypłatę włącznie.
 • Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na lokacie terminowej o zmiennej stopie procentowej w czasie trwania Umowy.
 • Bank informuje Posiadacza lokaty o aktualnej wysokości obowiązującego oprocentowania w kanałem komunikacji w formie ustakonej w umowie oraz poprzez wywieszenie stosownej Uchwały Zarządu na tablicach ogłoszeń w placówkach Banku i umieszczenie tej informacji na stronie internetowej Banku .

 

 

Stopy bazowe Banku

obowiązujące w miesiącu: 04.2024 r.

Stawka WIBOR 1M:

 • 5,85% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego 
 • 5,85% - średnia arytmetyczna z  miesiąca poprzedniego 

Stawka WIBOR 3M:

 • 5,87% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
 • 5,86% - średnia arytmetyczna z  miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
 • 5,86% - dla kredytów z dopłatami ARiMR

Stopy bazowe NBP

obowiązują od 05.10.2023 r.

 • Referencyjna - 5,75%
 • Lombardowa - 6,25%
 • Depozytowa - 5,25%
 • Redyskonto weksli - 5,85%

Kursy walut

Średni kurs NBP

1 EUR 4.2617
1 USD 3.9195
1 CHF 4.3445
1 GBP 4.9679

Więcej