Ułatwienia dostępu

 ul. Kościuszki 24, Garwolin |  tel. centrala 25 682 27 97 |  sekretariat@bsgarwolin.com.pl

 

 

lokata mobilna 10102023

 • "Lokatę Mobilną" otworzysz w aplikacji mobilnej Nasz Bank tylko jednej raz, a lokata jest nieodnawialna.
 • Po upłynięciu okresu 3 miesięcy pieniądze z "Lokaty Mobilnej" wraz z odsetkami zostaną przekazane na Twoje konto osobiste.
 • Możesz ponownie założyć lokatę w aplikacji mobilnej Nasz Bank odnawialną, oprocentowaną na warunkach standardowych, w dowolnej kwocie i na dowolnie wybrany okres od 1 miesiąca do 36 miesięcy. 
 • Jeżeli  zerwiesz lokatę  przed końcem okresu deponowania, otrzymasz kapitał bez odsetek.
 • Nie ma możliwości dopłacania środków do otwartej lokaty.

 

       Lokaty terminowe  w złotych

 oprocentowanie01022024

 

 • Otwarcie lokaty terminowej  w złotych następuje po podpisaniu dyspozycji przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
 • Środki pieniężne znajdujące się na lokacie terminowej  w złotych oprocentowane są według zmiennej stawki oprocentowania, ustalonej przez Zarząd Banku, w stosunku rocznym, zgodnie z dyspozycją Posiadacza lokaty.
 • Bank dopuszcza możliwość negocjowania warunków zmiennego oprocentowania lokat terminowych  w złotych, na których lokowane będą środki pieniężne w wysokości równej lub przekraczającej kwotę 100 000 zł.

 

Zasady oprocentowania środków

 • Środki pieniężne zgromadzone na lokatach podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej podawanej w stosunku rocznym w wysokości określanej Uchwałą Zarządu Banku dla danego rodzaju lokaty terminowej lub według stałej stopy procentowej ustalanej w drodze negocjacji .
 • Oprocentowanie środków pieniężnych rozpoczyna się od dnia ich wpłaty/ wpływu na lokatę, a kończy się z dniem poprzedzającym ich wypłatę włącznie.
 • Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na lokacie terminowej  w czasie trwania Umowy.
 • Bank informuje Posiadacza lokaty o aktualnej wysokości obowiązującego oprocentowania kanałem komunikacji ustalonym w umowie oraz poprzez wywieszenie stosownej Uchwały Zarządu na tablicach ogłoszeń w placówkach Banku oraz umieszczeniu Tabeli oprocentowania produktów bankowych  na stronie internetowej Banku.

Stopy bazowe Banku

obowiązujące w miesiącu: 04.2024 r.

Stawka WIBOR 1M:

 • 5,85% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego 
 • 5,85% - średnia arytmetyczna z  miesiąca poprzedniego 

Stawka WIBOR 3M:

 • 5,87% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
 • 5,86% - średnia arytmetyczna z  miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
 • 5,86% - dla kredytów z dopłatami ARiMR

Stopy bazowe NBP

obowiązują od 05.10.2023 r.

 • Referencyjna - 5,75%
 • Lombardowa - 6,25%
 • Depozytowa - 5,25%
 • Redyskonto weksli - 5,85%

Kursy walut

Średni kurs NBP

1 EUR 4.2617
1 USD 3.9195
1 CHF 4.3445
1 GBP 4.9679

Więcej