Ułatwienia dostępu

 ul. Kościuszki 24, Garwolin |  tel. centrala 25 682 27 97 |  sekretariat@bsgarwolin.com.pl

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie od dnia 01.06.2024 r.

Bank Spółdzielczy w Garwolinie informuje,że z dniem 01 czerwca 2024 r. następuje zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem, Posiadacz rachunku w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianach Regulaminu, jest uprawniony do złożenia, pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, w przypadku braku ich akceptacji, wraz z wypowiedzeniem Umowy. Złożenie wypowiedzenia Umowy w takim przypadku skutkuje rozwiązaniem Umowy z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie planowanych zmian Regulaminu. Niezłożenie sprzeciwu wraz z wypowiedzeniem Umowy w powyższym terminie oznacza, że Posiadacz rachunku wyraża zgodę na zmiany Regulaminu. W przypadku, gdy Posiadacz rachunku nie złoży pisemnego sprzeciwu wraz z wypowiedzeniem umowy, zmiany Regulaminu obowiązują od dnia podanego w informacji o zmianach Regulaminu.

Wprowadzone zmiany wynikają:

 1. ze zmiany  przepisów prawa (Ustawa o kradzieży tożsamości - PESEL),
 2. z możliwości wypowiadania umowy rachunku z powodu AML ( przeciwdziałanie praniu pieniędzy),
 3. z dokonanania zmian porządkowych wynikających z ujednolicenia stosowanej terminologii i procesów oraz zmian niezbędnych do wdrożenia karty wielowalutowej.

Treść Regulaminu znajduje się pod linkiem Regulamin do pobrania

Stopy bazowe Banku

obowiązujące w miesiącu: 04.2024 r.

Stawka WIBOR 1M:

 • 5,85% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego 
 • 5,85% - średnia arytmetyczna z  miesiąca poprzedniego 

Stawka WIBOR 3M:

 • 5,87% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
 • 5,86% - średnia arytmetyczna z  miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
 • 5,86% - dla kredytów z dopłatami ARiMR

Stopy bazowe NBP

obowiązują od 05.10.2023 r.

 • Referencyjna - 5,75%
 • Lombardowa - 6,25%
 • Depozytowa - 5,25%
 • Redyskonto weksli - 5,85%

Kursy walut

Średni kurs NBP

1 EUR 4.2649
1 USD 3.9707
1 CHF 4.3451
1 GBP 4.9835

Więcej