Ułatwienia dostępu

 ul. Kościuszki 24, Garwolin |  tel. centrala 25 682 27 97 |  sekretariat@bsgarwolin.com.pl

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym POL-KONTO

 

 1. Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku POL-Konto na finansowanie ich bieżących potrzeb.
 2. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na POL-Koncie, do wysokości których Posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe.
 3. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu.
 4. Posiadacz rachunku POL-Konto może ubiegać się o kredyt w placówce Banku prowadzącej jego rachunek, jeżeli:
  • posiada rachunk przez okres, co najmniej 3 miesięcy, licząc od daty pierwszego wpływu z tytułu osiąganych dochodów;
  • osiąga dochody z tytułu umowy o pracę, działalności gospodarczej lub rolniczej, emerytury, renty lub innych zaakceptowanych przez Bank źródeł;
  • regularnie przekazuje stałe wpływy z tytułu osiąganych dochodów na rachunek;
  • nie wystąpiło niedopuszczalne saldo debetowego na rachunku w okresie ostatnich 3 miesięcy, a w przypadku wystąpienia uregulowanie go w ciągu 14 dni.
 5. Za stałe dochody uważa się dokonywanie w zbliżonym terminie, comiesięcznych przelewów z tytułów:
  • wynagrodzeń za pracę, rent, emerytur, stypendiów,
  • dochodów osobistych z prowadzonej działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu,
  • innych świadczeń okresowych.
 6. Wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie i w szczególności uzależniona jest od:
  • wysokości dochodów Posiadacza POL-Konta,
  • wysokości stałych wpływów na POL-Konto,
  • okresu posiadania POL-Konta,
  • zdolności kredytowej Posiadacza POL-Konta określonej na podstawie dołączonych dokumentów, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu,
  • rodzaju posiadanego POL-Konta.
 7. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 6-krotności średnich stałych miesięcznych dochodów netto Kredytobiorcy, obliczonych jako średnia z ostatnich 3-ch miesięcy.
 8. Podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu są stałe wpływy na POL- Konto.
 9. Udzielenie kredytu następuje na podstawie Umowy kredytu zawartej pomiędzy Bankiem a Posiadaczem rachunku.
 10. Posiadacz POL-Konta ma prawo do odstąpienia od Umowy kredytu w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, bez podania przyczyny.
 11. Posiadacz POL-Konta nie może jednocześnie korzystać z kredytu i przyznanego limitu w POL-Koncie. Na okres korzystania z kredytu zawiesza się przyznane saldo dopuszczalnego przekroczenia w POL-Koncie.
 12. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym w wysokości określanej przez Zarząd Banku.
 13. Kredytobiorca może w każdym czasie wystąpić z wnioskiem o:
  • podwyższenie kwoty kredytu,
  • obniżenie kwoty kredytu,
  • rozwiązanie Umowy kredytu.
 14. Za czynności związane z obsługą kredytu Bank pobiera prowizje i opłaty, zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Garwolinie dla klientów Indywidualnych" .

Stopy bazowe Banku

obowiązujące w miesiącu: 04.2024 r.

Stawka WIBOR 1M:

 • 5,85% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego 
 • 5,85% - średnia arytmetyczna z  miesiąca poprzedniego 

Stawka WIBOR 3M:

 • 5,87% - w przedostatnim dniu roboczym miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
 • 5,86% - średnia arytmetyczna z  miesiąca kończącego poprzedni kwartał kalendarzowy
 • 5,86% - dla kredytów z dopłatami ARiMR

Stopy bazowe NBP

obowiązują od 05.10.2023 r.

 • Referencyjna - 5,75%
 • Lombardowa - 6,25%
 • Depozytowa - 5,25%
 • Redyskonto weksli - 5,85%

Kursy walut

Średni kurs NBP

1 EUR 4.2617
1 USD 3.9195
1 CHF 4.3445
1 GBP 4.9679

Więcej