PROWIZJE I OPŁATY


Klienci indywidualni |Klienci instytucjonalni |  Taryfa opłat i prowizji bankowych za czynności bankowe pobieranych od klientów indywidualnych Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych od klientów indywidualnych
 1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Garwolinie dla klientów indywidualnych” zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Garwolinie, zwanego dalej Bankiem.
 2. Opłaty i prowizje pobierane są:
  • po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;
  • miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;
  • zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
  • zgodnie z zawartą umową.
 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.
 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…” wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach.
 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.
 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad.
 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne.
 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności.
 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.
 11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
 12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.