KREDYTY
 1. Bank Spółdzielczy w Garwolinie udziela kredyty preferencyjne na działalność rolniczą z dopłatami do oprocentowania Agencji i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na warunkach i zasadach udzielania pomocy finansowej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 187) z przeznaczeniem na:
  • realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie produktów rolnych, przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków oraz w rybactwie śródlądowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z późn. zm.1));
  • tworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych przez młodych rolników, o których mowa w art. 2 pkt 34 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 702/2014”;
  • wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

 2. Agencja, za pośrednictwem Banku stosuje dopłaty stanowiące część oprocentowania należnego Bankowi Kredytującemu z tytułu kredytu udzielanego kredytobiorcy przez Bank Kredytujący z jego środków własnych na:

   inwestycje w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej - linia RR

   • poprawa ogólnej efektywności i trwałości gospodarstwa rolnego, w szczególności przez zmniejszenie kosztów produkcji lub udoskonalenie i przestawienie produkcji (np. poprzez zmianę kierunku produkcji lub technologii produkcji),
   • poprawa stanu środowiska naturalnego, warunków higieny lub norm dobrostanu zwierząt, o ile dane inwestycje wykraczają poza obowiązujące normy UE,
   • tworzenie i doskonalenie infrastruktury związanej z rozwojem, dostosowaniem i modernizacją rolnictwa, w tym dostępem do gruntów rolnych, scalaniem i poprawą stanu gruntów, dostawą i oszczędnościami energii i wody,
   • wypełnianie zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w tym ochrona różnorodności biologicznej gatunków i siedlisk oraz zwiększanie użyteczności publicznej obszaru Natura 2000 lub innych systemów o wysokiej wartości przyrodniczej, określonych w krajowych lub regionalnych programach rozwoju obszarów wiejskich państw członkowskich, o ile inwestycje mają charakter nieprodukcyjny.

   inwestycje w rybactwie śródlądowym - linia RR

   • rozpoczęcie działalności w rybactwie śródlądowym,
   • poprawa ogólnej efektywności i trwałości podmiotu prowadzącego działalność w zakresie rybactwa śródlądowego, w szczególności przez zmniejszenie kosztów produkcji lub udoskonalenie i przestawienie produkcji (np. poprzez zmianę technologii produkcji),
   • poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości produktów rybnych, zdrowia ludzi i zwierząt, a także ochrona środowiska,
   • ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko lub poprawa środowiska.

   poprawa struktury agrarnej - linia Z

   • zakup użytków rolnych

   Wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody

   kredyty „klęskowe” inwestycyjne -linia K01

   • odbudowa, remonty budynków inwentarskich, magazynowych, szklarni i innych budynków i budowli służących do produkcji, pomieszczeń socjalnych, obiektów do zasilania w wodę, energię elektryczną, gaz i odprowadzenie ścieków, zagrodowych oczyszczalni ścieków, placów, ogrodzeń, murów oporowych,
   • remonty ciągników, maszyn, lub urządzeń rolniczych,
   • elementy infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej,
   • zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu lub innej plantacji roślin wieloletnich o okresie użytkowania ? 5 lat (poza roślinami na cele energetyczne),
   • zakup stada podstawowego inwentarza żywego,
   • zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych, a także samochodów ciężarowych, dostawczych lub specjalistycznych wyłącznie dla potrzeb związanych z produkcją w działach specjalnych produkcji rolnej,
   • finansowanie kosztów ogólnych bezpośrednio związanych z inwestycją (w tym przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji, koszty nadzoru architektonicznego, budowlanego) w wysokości max 12% kwoty kredytu,
   • koszty transportu, z wyłączeniem kosztów transportu własnego.

   kredyty „klęskowe” obrotowe -linia K02

   • zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej, na przykład: kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych, matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych, pasz treściwych lub objętościowych, koncentratów paszowych, materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli.
 3. Bank udziela kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania ze środków własnych,

  Warunki udzielania kredytów uregulowane są w Zarządzeniu Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

 4. Zasady dotyczące oceny zdolności kredytowej i tryb podejmowania decyzji kredytowych są uregulowane w zasadach kredytowania działalności rolniczej.