KREDYTY


Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR

 1. Bank Spółdzielczy w Garwolinie udziela kredyty preferencyjne na działalność gospodarcząą z dopłatami do oprocentowania Agencji i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na warunkach i zasadach udzielania pomocy finansowej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 187) z przeznaczeniem na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków oraz w rybactwie śródlądowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z późn. zm.1).
 2. Agencja, za pośrednictwem Banku stosuje dopłaty stanowiące część oprocentowania należnego Bankowi Kredytującemu z tytułu kredytu udzielanego kredytobiorcy przez Bank Kredytujący z jego środków własnych na:

   inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych - linia PR

   • zwiększenie oferty towarowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku,
   • poprawa efektywności produkcji polegająca w szczególności na zmniejszeniu kosztów wytwarzania,
   • poprawa warunków pracy oraz lepsze wykorzystanie zasobów pracy.

   inwestycje w przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków - linia PR

   • oszczędzanie energii lub zmniejszanie oddziaływania na środowisko, w tym unieszkodliwianie odpadów,
   • poprawa bezpieczeństwa, higieny, zdrowia i warunków pracy,
   • przetwarzanie połowów ryb ze stad przemysłowych, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi,
   • przetwarzanie produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem,
   • przetwarzanie produktów akwakultury ekologicznej zgodnie z art. 6 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007,
   • powstanie nowych lub udoskonalonych produktów, nowych lub udoskonalonych procesów lub nowych lub udoskonalonych systemów zarządzania i organizacji.

   zakup akcji lub udziałów - linia PR

   • wzmocnienie pozycji producentów rolnych na rynku produktów rolnych,
   • włączenie producentów rolnych w proces prywatyzacji spółek utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasienniania.

     Przeznaczenie kredytu z linii PR

   przykłady dla przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków

   • budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli do przetwórstwa i magazynowania produktów, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli,
   • zakup lub zakup i instalacja maszyn i urządzeń do przetwarzania lub magazynowania produktów oraz ich przygotowania do sprzedaży,
   • zakup lub zakup i instalacja aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
   • zakup komputerów i oprogramowania do zarządzania oraz sterowania procesem produkcji i magazynowania,
   • zakup środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub gospodarki magazynowej.

   przykłady dla zakupu akcji lub udziałów

   • zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków przez producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej lub przez grupy producentów rolnych wpisane do rejestru grup producentów rolnych w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach,
   • zakup udziałów spółek utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasienniania na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866) przez producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej.
 3. Bank udziela kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania ze środków własnych,

  Warunki udzielania kredytów uregulowane są w Zarządzeniu Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

 4. Zasady dotyczące oceny zdolności kredytowej i tryb podejmowania decyzji kredytowych są uregulowane w zasadach kredytowania działalności rolniczej.