KREDYTY


Kredytowa linia hipoteczna



 1. Bank udziela kredytowej linii hipotecznej, zwanej dalej kredytem, przeznaczonej na:
  1. finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego),
  2. finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym:
   • zakup lub modernizacja sprzętu,
   • zakup, budowa lub modernizacja obiektów,
   • refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 6 m-cy,
  3. refinansowanie kredytów udzielonych przez inne banki na cele, o których mowa w pkt a i b,
  4. łącznie na cele określone w pkt a- c.
 2. Bank może udzielić kredytu Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski i posiada status rezydenta,
  3. prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata obrotowe,
  4. posiada zdolność kredytową,
  5. rzetelnie i terminowo wywiązywał się ze zobowiązań wobec Banku i innych banków czy instytucji finansowych,
  6. posiada w Banku rachunek bieżący od minimum 12 miesięcy i prowadzi rozliczenia przez ten rachunek lub przeniesie do Banku rachunek bieżący prowadzony w innym banku od co najmniej 12 miesięcy i przedłoży historię tego rachunku,
  7. generuje dodatni wynik finansowy,
  8. nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS,
  9. przynajmniej jeden z wnioskodawców (wspólników), o ile dotyczy, posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 3. Kredyt może być udzielony na okres do 12 lat.
 4. Kwota kredytu, z zastrzeżeniem ust. 6, jest uzależniona od zdolności kredytowej Klienta oraz od wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Maksymalna kwota kredytu zwana jest limitem.
 5. Kwota kredytu nie może przekroczyć 2.000.000 zł oraz 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.
 6. Kredyt udzielany jest w złotych polskich.
 7. Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest:
  1. hipoteka na nieruchomości rolnej, komercyjnej lub osobistej lub ograniczonym prawie rzeczowym należącej/cym do Klienta,
  2. przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką,
  3. pełnomocnictwo rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank,
  4. weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową.
 8. Hipoteka, o której mowa w ust.8 pkt.a może obciążać:
  1. prawo własności,
  2. prawo użytkowania wieczystego,
  3. własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu,
  4. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
 9. Nieruchomość, będąca przedmiotem zabezpieczenia nie może być obciążona na rzecz innych wierzycieli w tym innych banków.
 10. Wycena nieruchomości/ograniczonego prawa rzeczowego musi być dokonana przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez Bank.
 11. Bank zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykorzystania środków finansowych pochodzących z kredytu w całym okresie kredytowania.
 12. W przypadku kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji budowlanej Bank zastrzega sobie prawo do kontroli postępu robót w całym okresie realizacji inwestycji oraz wstrzymania dalszego kredytowania, jeśli występują znaczne opóźnienia w stosunku do harmonogramu realizacji lub przekroczenie wartości kosztorysowej.
 13. Spłata kredytu następuje poprzez zmniejszenie w okresach kwartalnych, półrocznych lub rocznych dostępnego limitu w ramach linii kredytowej.
 14. Odsetki od kredytu są pobierane w okresach miesięcznych.