KREDYTY


Kredyt "Na dobry początek"

 1. O kredyt "Na dobry poczatek" w rachunku bieżącym mogą się ubiegać Klienci , którzy łącznie spełniają następujące warunki :
  • sa obecnymi i nowymi Klientami instytucjonalnymi Banku prowadzącymi ewidencję księgową i sposobu rozliczania z podatku dochodowego w formie: księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej – z wyłączeniem rolników, organizacji społecznych, zawodowych i wyznaniowych, wspólnot mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego;
  • prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy;
  • udokumentują osiągnięcie przychodu ze sprzedaży/ wykonania usługi itp. przed dniem wystąpienia o kredyt tj. potwierdzenie wystawienia pierwszej faktury/ rachunku związanej/ związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • przeprowadzają lub zadeklarują przeprowadzanie wpływów na rachunek bankowy na poziomie równym kwocie wnioskowanego kredytu;
  • posiadają majątek osobisty w deklarowanej wysokości min. 200% wartości wnioskowanego kredytu;
  • udokumentowali osiągnięcie przychodu ze sprzedaży/ wykonania usługi;
  • nie posiadają zaległości wobec ZUS/KRUS i Urzędu Skarbowego;
  • nie grożą lub nie toczą się przeciw Niemu postępowania sądowe, administracyjne, a Bank nie jest w posiadaniu innych negatywnych informacji o Kliencie/ właścicielach firmy, które mogą mieć wpływ na prowadzoną działalność;
  • wywiązują się terminowo ze zobowiązań kredytowych wobec Banku, banków lub towarzystw leasingowych;
  • nie występują negatywne informacje w Biurze Informacji Kredytowej oraz Infomonitorze BIG, z zastrzeżeniem możliwości akceptacji warunków określonych w/w punkcie.
 2. Kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy w rachunku bieżącym.
 3. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:
  • 75% planowanych średniomiesięcznych wpływów w okresie 6 miesięcy;
  • 20% deklarowanej wartości rynkowej netto majątku prywatnego Wnioskodawcy/ów;
  • kwoty 10 000 PLN;
  lub
  • 75% planowanych średniomiesięcznych wpływów w okresie 6 miesięcy;
  • 50% wartości polisy AC środka/ów transportu;
  • kwoty 30 000 PLN;
  lub
  • 75% planowanych średniomiesięcznych wpływów w okresie 6 miesięcy;
  • 50% aktualnej wartości nieruchomości;
  • kwoty 40 000 PLN;
  lub
  • planowanych średniomiesięcznych wpływów w okresie 6 miesięcy;
  • 105% wartości kaucji w walucie kredytu;
  • 110% wartości kaucji w walucie innej niż PLN;
  • kwoty 50 000 PLN.
 4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:
 5. dla kredytu do 10 000 PLN:
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym;
  • weksel własny in blanco Kredytobiorcy;
  lub
 6. dla kredytu do 30 000 PLN:
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym;
  • weksel własny in blanco Kredytobiorcy;
  • zastaw rejestrowy na środku/środkach transportu;
  • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; Środek/środki transportu może/mogą należeć do osoby trzeciej.
  lub
 7. dla kredytu do 40 000 PLN:
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym;
  • weksel własny in blanco Kredytobiorcy;
  • hipoteka na nieruchomości,
  • cesja praw z polisy, gdy przedmiotem hipoteki jest nieruchomość gruntowa zabudowana lub nieruchomość lokalowa- nieruchomość może należeć do osoby trzeciej.
  lub
 8. dla kredytu do 50 000 PLN:
  • przelew środków pieniężnych na rachunek banku (kaucja);
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym;
  Dodatkowo Kredytobiorca składa oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
 9. Kredyt może zostać przedłużony na kolejny 12 miesięczny okres, bez konieczności spłaty występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania zadłużenia.
 10. Przedłużenie okresu kredytowania może odbywać się w ramach oferowanych przez Bank kredytów w rachunku bieżącym i wymaga podpisania nowej umowy kredytowej.
 11. Przedłużenie okresu kredytowania wymaga posiadania przez Klienta zdolności kredytowej i spełnienia warunków dotychczasowej umowy kredytowej.
 12. Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 1 roboczego , licząc od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.