KREDYTY


Kredyt "Szybka inwestycja AGRO"

 1. O kredyt "Szybka inwestycja - AGRO" może się ubiegać Klient , który :
  • posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu;
  • przeprowadza lub zobowiąże się do przeprowadzania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności przez rachunek w Banku w wysokości, co najmniej proporcjonalnej do udziału Banku w łącznym zadłużeniu kredytowym Klienta w bankach;
  • prowadzi nieprzerwanie działalność przez okres co najmniej 24 miesięcy;
  • posiada zdolność kredytową.
 2. Bank nie wymaga sporządzania przez Klienta prognoz finansowych na okres kredytowania oraz przedstawienia biznesplanu.
 3. Kredyt "Szybka inwestycja - AGRO" przeznaczony może być na finansowanie przedsięwzięć polegających m.in. na:
  • zakupie maszyn, urządzeń lub wyposażenia - przeznaczonych do produkcji rolnej;
  • zakupie środków transportu;
  • zakupie innych rzeczowych środków przeznaczonych do produkcji rolnej;
  • zakupie budynków lub budowli służących do produkcji rolnej;
  • zakupie nieruchomości, w tym gruntów rolnych;
  • zakupie lub odnowieniu stada podstawowego zwierząt hodowlanych;
  • budowie, przebudowie, remontu budynków lub budowli służących do produkcji rolnej;
  • refinansowanie nakładów na cele wskazane w pkt a-f, poniesionych w okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku kredytowego;
  • spłacie kredytu inwestycyjnego w innym banku;
  • wykupie środków trwałych z leasingu.
 4. Kredytowaniu mogą podlegać:
  • nowe środki trwałe, których rok produkcji, co najwyżej poprzedza rok złożenia wniosku o kredyt;
  • używane środki trwałe, których rok produkcji poprzedza rok złożenia wniosku o kredyt, co najwyżej o 10 lat przy czym kupowane środki trwałe spełniają wymogi w zakresie aktualnie obowiązujących norm ekologicznych, a środki transportu spełniają wymogi techniczne obowiązujące w krajach Unii Europejskiej.
 5. W przypadku refinansowania nakładów już poniesionych przez Kredytobiorcę, finansowaniem objęte mogą być środki trwałe zakupione w okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt. Ograniczenie to nie dotyczy spłaty kredytu/ leasingu.
 6. Kredyt "Szybka inwestycja - AGRO" przeznaczony na spłatę kredytu w innym banku (przedmiot inwestycji musi być zbieżny z postanowieniami pkt.1 i nie może dotyczyć kredytów obsługiwanych nieterminowo w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 7. Zapisy dotyczące używanych i nowych środków trwałych nie dotyczą zakupu nieruchomości oraz zakupu stada podstawowego zwierząt hodowlanych.
 8. Maksymalna kwota kredytu wynosi 300.000 zł.
 9. Minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy w przedsięwzięciu inwestycyjnym wynosi 20% wartości nabywanego składnika majątku trwałego.
 10. Maksymalny okres kredytowania wynosi 5 lat.
 11. Dopuszcza sie możliwość zastosowania karencji w spłacie kredytu (kapitał). Karencja w spłacie nie może być dłuższa niż 3 miesiące.
 12. Spłata kredytu jest dokonywana w ratach malejących obejmujących stałą ratę kapitału i ratę odsetek liczonych od faktycznego zadłużenia, płatnych miesięcznie lub kwartalnie.
 13. Jedyną rzeczową formą zabezpieczenia spłaty kredytu "Szybka inwestycja-AGRO", jest ruchomość lub nieruchomość będąca przedmiotem kredytowania.
 14. Obligatoryjną prawną formą zabezpieczenia spłaty kredytu jest:
  • zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej będącej przedmiotem kredytowania wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, lub
  • hipoteka na kredytowanej nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w przypadku, gdy przedmiotem kredytowania jest nieruchomość;
  • pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank;
  • weksel własny in blanco Kredytobiorcy, wraz z deklaracją wekslową.
 15. Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 2 dni roboczych , licząc od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.