KREDYTY


Pożyczka gotówkowa dla dostawców mleka OSM Garwolin i SM Ryki


  Dokumenty do pobrania

  https://online.bsgarwolin.com.pl    

    

    Wniosek o udzielenie pożyczki dla producentów mleka - do pobrania

    Formularz zgód marketingowych - do pobrania

    Zaświadczenie o dochodach za mleko - do pobrania  Reprezentatywny przykład pożyczki gotówkowej dla dostawców mleka spółdzielni mleczarskich przy założeniu , że wniosek składany będzie w spółdzielni mleczarskiej ,kwota pożyczki wynosi 10.000,00 zł ,oprocentowanie stałe, spłaty będą dokonywane miesięcznie w równych rat kapitałowo-odsetkowych za wyjatkiem ostatniej raty , która jest ratą wyrównującą ,zabezpieczenie stanowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz cesja(przelew) na rzecz Banku wierzytelności za sprzedawane mleko do spółdzielni mleczarskiej:

 1. Stopa oprocentowania w stosunku rocznym - 5,25%
 2. Całkowita kwota pożyczki - 10.000,00 zł;
 3. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO)- 5,38%
 4. Czas obowiązywania umowy pożyczki - 36 miesięcy
 5. Całkowita kwota do zapłaty - 10.829,70 zł                                                                            z tego :
  • kapitał 10.000,00 zł
  • odsetki 829,70 zł
  • prowizja od przyznanej pożyczki 0,00 zł
 6. Wysokość raty pożyczki 300,83 zł

 7.  Warunki udzielania pożyczki

  1. Bank udziela pożyczki w złotych .
  2. Maksymalny okres kredytowania do 36 miesięcy.
  3. Minimalna kwota pożyczki nie może być mniejsza niż 500 zł.
  4. Maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć 100.000 zł.
  5. Uzyskanie pożyczki uzależnione jest od posiadania przez Pożyczkobiorcę zdolności kredytowej rozumianej jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty.
  6. O pożyczkę mogą się ubiegać dostawcy mleka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, posiadający zdolność kredytową .
  7. Pożyczki udzielane są wyłącznie dostawcom mleka Spółdzielni Mleczarskiej, z którą Bank zawarł Umowę o współpracy, określającą warunki kredytowania i zasady rozliczeń wzajemnych.
  8. Wnioski o udzielenie pożyczki mogą być składane :
  9. w siedzibie Spółdzielni (bez prowizji za udzielenie pożyczki),
  10. w siedzibie Banku( z prowizją za udzielenie pożyczki).


   Zdolność kredytowa

  1. Podstawą do ustalenia zdolności kredytowej Wnioskodawcy jest jego stały dochód rolniczy netto .
  2. Kwota pożyczki nie może przekroczyć z okresem spłaty :
  3. do 12 miesięcy - 25% przychodów netto uzyskanych za sprzedawane mleko w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o pożyczkę ,
  4. do 36 miesięcy - 40% przychodów netto uzyskanych za sprzedawane mleko w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o pożyczkę .

   Oprocentowanie pożyczki

  1. Pożyczka oprocentowana jest według stałej stopy procentowej ustalonej Uchwałą Zarządu Banku, która obowiązuje przez cały okres kredytowania.
  2. Dla celów obliczania odsetek od kredytów przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni.


   Spłata pożyczki

  1. Pożyczka spłacana jest w równych miesięcznych ratatch kapitałowo-odsetkowych.
  2. Spłata rat pożyczki odbywa się w formie bezgotówkowej za pośrednictwem rachunku spłaty, który Bank otwiera dla pożyczkobiorcy na potrzeby pożyczki.


   Zabezpieczenie spłaty pożyczki

  1. Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest umowa przelewu wierzytelności za sprzedawane mleko przez Pożyczkobiorcę do Spółdzielni .
  2. Banku oprócz zabezpieczenia spłaty pożyczki przewidzianego w pkt.1 może dodatkowo żądać innej prawnej formy zabezpieczeń .


   Prowizje i opłaty

  1. Bank nie pobiera prowizji za udzielenie pożyczki. jest prowizja za udzielenie pożyczki.
  2. Za pozostałe czynności związane z obsługą kredytu Bank pobiera prowizje i opłaty, zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Garwolinie dla klientów Indywidualnych" .