KREDYTY


Kredyt "Szybka inwestycja"

 1. O kredyt "Szybka inwestycja" może się ubiegać Klient , który :
  • posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu;
  • przeprowadza lub zobowiąże się do przeprowadzania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności przez rachunek w Banku w wysokości, co najmniej proporcjonalnej do udziału Banku w łącznym zadłużeniu kredytowym Klienta w bankach;
  • prowadzi nieprzerwanie działalność przez okres co najmniej 24 miesięcy ;
  • posiada zdolność kredytową.
 2. Bank nie wymaga sporządzania przez Klienta prognoz finansowych na okres kredytowania oraz przedstawienia biznesplanu.
 3. Kredyt "Szybka inwestycja " przeznaczony może być na finansowanie przedsięwzięć polegających m.in. na:
  • zakupie maszyn, urządzeń ;
  • zakupie środków transportu;
  • zakupie innych rzeczowych środków przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej;
  • zakupie budynków lub budowli służących do produkcji rolnej;
  • zakupie nieruchomości;
  • refinansowanie nakładów na cele wskazane w pkt a-d, poniesionych w okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku kredytowego;
  • spłacie kredytu inwestycyjnego w innym banku;
  • wykupie środków trwałych z leasingu.
 4. Kredytowaniu mogą podlegać:
  • nowe środki trwałe, których rok produkcji, co najwyżej poprzedza rok złożenia wniosku o kredyt;
  • używane środki trwałe, których rok produkcji poprzedza rok złożenia wniosku o kredyt, co najwyżej o 10 lat przy czym kupowane środki trwałe spełniają wymogi w zakresie aktualnie obowiązujących norm ekologicznych, a środki transportu spełniają wymogi techniczne obowiązujące w krajach Unii Europejskiej.
 5. Kredytowane przedsięwzięcie inwestycyjne musi być wyraźnie związane z obecnym profilem prowadzonej działalności Klienta.
 6. W przypadku refinansowania nakładów już poniesionych przez Kredytobiorcę, finansowaniem objęte mogą być środki trwałe zakupione w okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt. Ograniczenie to nie dotyczy spłaty kredytu/ leasingu.
 7. Kredyt "Szybka inwestycja " przeznaczony na spłatę kredytu w innym banku (przedmiot inwestycji musi być zbieżny z postanowieniami pkt.1 i nie może dotyczyć kredytów obsługiwanych nieterminowo w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 8. Zapisy dotyczące używanych i nowych środków trwałych nie dotyczą zakupu nieruchomości.
 9. Bank nie wymaga sporządzania przez Klienta prognoz finansowych na okres kredytowania oraz przedstawienia biznesplanu.
 10. Maksymalna kwota kredytu wynosi 750.000 zł.
 11. Minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy w przedsięwzięciu inwestycyjnym wynosi 20% wartości netto nabywanego składnika majątku trwałego.
 12. Maksymalny okres kredytowania wynosi 7 lat.
 13. Dopuszcza sie możliwość zastosowania karencji w spłacie kredytu (kapitał). Karencja w spłacie nie może być dłuższa niż 6 miesięcy.
 14. Spłata kredytu jest dokonywana w ratach malejących obejmujących stałą ratę kapitału i ratę odsetek liczonych od faktycznego zadłużenia, płatnych miesięcznie lub kwartalnie.
 15. Jedyną rzeczową formą zabezpieczenia spłaty kredytu "Szybka inwestycja", jest ruchomość lub nieruchomość będąca przedmiotem kredytowania.
 16. Obligatoryjną prawną formą zabezpieczenia spłaty kredytu jest:
  • zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej będącej przedmiotem kredytowania wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, lub
  • hipoteka na kredytowanej nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w przypadku, gdy przedmiotem kredytowania jest nieruchomość;
  • pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank;
  • weksel własny in blanco Kredytobiorcy, wraz z deklaracją wekslową.
 17. Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 2 dni roboczych , licząc od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.