KREDYTY


Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Dokumenty standardowe:

 • Zaświadczenie o nadanie numeru Regon i NIP
 • Dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST
 • Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie upoważnienia dla zarządu, wójta, burmistrza, prezydenta, do zaciągania kredytów i pożyczek (o ile zapis ten nie jest zamieszczony w uchwale budżetowej lub w projekcie uchwały budżetowej
 • Uchwała Zarządu JST - w sprawie wskazanie członków tego organu - uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych (nie dotyczy gmin)
 • Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok
 • Aktualna uchwała budżetowa (w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy) wraz z:

   1) planem dochodów i wydatków,

   2) planem przychodów i rozchodów,

   3) informacją o stanie mienia komunalnego,

   4) planem zadań inwestycyjnych.

 • Wieloletnia prognoza finansowa oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany
 • Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Opinii o możliwości spłaty kredytu
 • Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (o ile uchwalony budżet posiada deficyt)

Roczne sprawozdania z wykonania budżetów, za dwa ostatnie lata, sporządzane na załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów:

 • Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 4 kwartały roku ubiegłego a w przypadku jego braku za 3 kwartały
 • Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności za 4 kwartały roku ubiegłego a w przypadku jego braku za 3 kwartały
 • Rb-Z –kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 4 kwartały roku ubiegłego a w przypadku jego braku za 3 kwartały
 • Rb-PDP – roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu za rok ubiegły a w przypadku jego braku półroczne Rb-PDP
 • Rb-27S – roczne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych JST za rok ubiegły a w przypadku jego braku ostatnie miesięczne
 • Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych JST za rok ubiegły a w przypadku jego braku ostatnie miesięczne

Sprawozdawczość za okres bieżący ( w trakcie bieżącego roku budżetowego):

 • Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce – deficycie
 • Rb-N – kwartalne sprawozdanie o należnościach
 • Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o zobowiązaniach
 • Rb-27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
 • Rb-28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
 • Rb-PDP – półroczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu za rok bieżący ( jeśli jest już sporządzone).
 • Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetów za dwa ostatnie lata

  W przypadku wystąpienia o kredyt po półroczu

 • Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, zgodnie z terminami sprawozdawczości.
 • Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze:

  a) sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,

  b) sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

  zgodnie z terminami sprawozdawczości.

  Dokumenty dodatkowe:

 • Regulamin organizacyjny (w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta)
 • Uchwała o powołaniu skarbnika / głównego księgowego
 • Wieloletnia prognoza finansowa oraz opinia RIO do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany

  Dokumenty dotyczące przedsiewzięcia inwestycyjnego:

 • Skrótowy opis inwestycji (tj. nazwa i lokalizacja, termin rozpoczęcia i zakończenia, aktualne zaawansowanie)
 • Dokumenty poświadczające prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma być realizowana inwestycja (o ile dotyczy)
 • Kosztorys i harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanego zadania
 • Pozwolenie na budowę / rozbudowę wraz z zatwierdzenie projektu budowlanego (o ile dotyczy)
 • Pozwolenia administracyjne i środowiskowe, (jeżeli są wymagane)

  Zabezpieczenie:

  1. oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
  2. weksel własny " in blanco",
  3. inne przewidziane prawne formy zabezpieczenia.