KREDYTY

Kredyty dla jednostek budżetów terenowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST

Dokumenty standardowe :

 • Zaświadczenie o nadanie numeru Regon i NIP
 • Dokument/y o wyborze organu wykonawczego JST
 • Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie upoważnienia dla zarządu, wójta, burmistrza, prezydenta, do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu JST (o ile zapis ten nie jest zamieszczony w uchwale budżetowej lub w projekcie uchwały budżetowej)
 • Uchwała Zarządu JST - w sprawie wskazanie członków tego organu - uprawnionych do dokonywania czynności prawnych, polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych (nie dotyczy gmin)
 • Uchwała o powołaniu skarbnika / głównego księgowego
 • Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok
 • Aktualna uchwała budżetowa (w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy) wraz z:
 • planem dochodów i wydatków,
 • planem przychodów i rozchodów,
 • prognozą długu,
 • informacją o stanie mienia komunalnego
 • Uchwała Rady/Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez organ wykonawczy JST w roku budżetowym, o ile zapis ten nie jest zamieszczony w projekcie uchwały budżetowej lub w uchwale budżetowej

Roczne sprawozdania z wykonania budżetów, za dwa ostatnie lata, sporządzane na załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów:

 • Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 4 kwartały roku ubiegłego a w przypadku jego braku za 3 kwartały
 • Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności za 4 kwartały roku ubiegłego a w przypadku jego braku za 3 kwartały
 • Rb-Z –kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za 4 kwartały roku ubiegłego a w przypadku jego braku za 3 kwartały
 • Rb-PDP – roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu za rok ubiegły a w przypadku jego braku półroczne Rb-PDP
 • Rb-27S – roczne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych JST za rok ubiegły a w przypadku jego braku ostatnie miesięczne
 • Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych JST za rok ubiegły a w przypadku jego braku ostatnie miesięczne.

Sprawozdawczość za okres bieżący ( w trakcie bieżącego roku budżetowego):

 • Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce – deficycie
 • Rb-N – kwartalne sprawozdanie o należnościach
 • Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o zobowiązaniach
 • Rb-27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
 • Rb-28S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Rb-PDP – półroczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu za rok bieżący ( jeśli jest już sporządzone).

 • Uchwały Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonaniu budżetów za dwa ostatnie lata
 • Inne dokumenty uznane za niezbędne do analizy kredytowej:
 • W przypadku wystąpienia o kredyt po półroczu

 • Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, zgodnie z terminami sprawozdawczości
 • Sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze:

  a) sprawozdanie o nadwyżce/deficycie,

  b) sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, zgodnie z terminami sprawozdawczości.

  Zabezpieczenie:

  1. weksel własny " in blanco",
  2. inne przewidziane prawne formy zabezpieczenia.