KREDYTY


Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

  1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością Kredytobiorcy.
  2. Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w uzasadnionych przypadkach długoterminowy.
  3. Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty. Wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach.
  4. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub w szczególnych przypadkach w formie gotówkowej na podstawie dyspozycji Klienta.
  5. Wypłata środków kredytowych może nastąpić po udokumentowaniu przez Klienta celowości ich przeznaczenia.
  6. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych, w terminach płatności określonych w umowie kredytu, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy, o ile przewiduje ten tryb umowa kredytu, na podstawie pisemnych dyspozycji Kredytobiorcy lub na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez Kredytobiorcę, a także wpłaty gotówkowej.
  7. W uzasadnionych przypadkach przy finansowaniu jednoznacznie celowo określonych transakcji handlowych spłata kredytu może być jednorazowa.