O BANKU


Polityka informacyjna

Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby informacyjne członków Banku oraz klientów,która określa w szczególności zakres ogłaszanych zgodnie z wymogami prawa informacji, ich częstotliwość,formę i miejsca ogłaszania,sposób zapewniania klientom i członkom Banku właściwego dostępu do informacji oraz zasad zatwierdzania i weryfikowania informacji podlegających zgodnie z polityką informacyjną ogłaszaniu.

Obowiązująca w Banku polityka informacyjna spełnia wymogi :

  • dotyczące „oficjalnej strategii” przyjętej w celu ujawniania informacji zgodnie z art. 431 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (...) ,
  • art. 111, oraz 111a Ustawy Prawo bankowe (Dz.U. 2015 poz. 128, z poźn. zm.),
  • § 31 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. Urz. KNF z 2014 roku poz. 17) .


  Polityka ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym Banku Spółdzielczego w Garwolinie w zakresie adekwatności kapitałowej, wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających ogłaszaniu

 Dane dotyczące 2020 roku


  Sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Garwolinie za 2020 r.          

  Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 r. Banku Spółdzielczego w Garwolinie - objaśnienia           

  Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Garwolinie za 2020 r.          

  Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Garwolinie           

  Ujawnienie informacji za 2020 r. dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji ujawniane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych .


 Dane dotyczące 2019 roku         
 Dane dotyczące 2018 roku         
 Dane dotyczące 2017 roku         
 Dane dotyczące 2016 roku         
 Dane dotyczące 2015 roku