KREDYTY


Pożyczka na działalność rolniczą

 1. Bank udziela pożyczek przeznaczonych na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością rolniczą.
 2. Bank może udzielić pożyczki Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. prowadzi działalność rolniczą na terenie Polski i posiada status rezydenta,
  3. prowadzi działalność rolniczą ( w tym działy specjalne produkcji rolnej )nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata obrotowe,
  4. posiada zdolność kredytową,
  5. rzetelnie i terminowo wywiązywał się ze zobowiązań wobec Banku i innych banków czy instytucji finansowych,
  6. posiada w Banku rachunek bieżący od minimum 12 miesięcy i prowadzi rozliczenia przez ten rachunek lub przeniesie do Banku rachunek bieżący prowadzony w innym banku od co najmniej 12 miesięcy i przedłoży historię tego rachunku,
  7. generuje dodatni wynik finansowy,
  8. nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS lub KRUS,
  9. przynajmniej jeden z wnioskodawców (wspólników), o ile dotyczy, posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 3. Pożyczka może być udzielona na okres do 12 miesięcy.
 4. Kwota pożyczki nie może przekroczyć 100.000 zł.
 5. Pożyczka udzielana jest w złotych polskich.
 6. Obligatoryjnym zabezpieczeniem pożyczki jest:
  1. zastaw rejestrowy wierzytelności z rachunku bankowego, lub
  2. wpłata środków pieniężnych na rachunek Banku (kaucja), lub
  3. blokada rachunku lokaty złożonej w Banku wraz z pełnomocnictwem do pobrania środków z rachunku lokaty oraz
  4. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 7. Wartość zabezpieczenia nie może być niższa niż kwota pożyczki i odsetek za okres trzech miesięcy.
 8. Uruchomienie pożyczki może nastąpić jednorazowo lub w transzach, przy czym okres wykorzystania pożyczki nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.
 9. Wykorzystanie pożyczki następuje w drodze dyspozycji Klienta przelania środków na wskazany rachunek bankowy.
 10. Bank zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykorzystania środków finansowych pochodzących z pożyczki w całym okresie kredytowania.
 11. Spłata pożyczki następuje jednorazowo lub w ratach płatnych miesięcznie/kwartalnie.
 12. Odsetki od pożyczki płatne są miesięcznie/kwartalnie.