KREDYTY


Kredyty preferencyjne z częściową spłatą kapitału MR (csk) przez ARiMR |Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR |

Kredyt z linii MR (csk) adresowany jest do osób fizycznych na utworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych poprzez zakup użytków rolnych w celu rozpoczęcia działalności przez młodych rolników , przy czym :

 • powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego nie może być mniejsza od średniej powierzchni UR w danym województwie ogłoszonej na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
 • kupowana nieruchomość zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania gminy musi mieć przeznaczenie rolnicze,
 • max powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach utworzonych lub powiększonych przy udziale kredytu - 300 ha,
 • kredyt nie może finansować tej części ceny umownej, która przewyższa średnie ceny rynkowe gruntów w województwie wg danych GUS,
 • w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o kredyt zakup tych użytków rolnych nie był objęty pomoc ze środków publicznych.

Kredyt udzielany jest osobie fizycznej, spełniającej łącznie następujące warunki:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu ma nie więcej niż 40 lat,
 • jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
 • posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem, przy czym można uzupełnić w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy kredytu,
 • po raz pierwszy rozpoczyna działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym (jeżeli od powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego do dnia złożenia wniosku o kredyt upłynęło nie więcej niż 12 m-cy)jako kierujący (sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad gospodarstwem rolnym i jego zarządem )tym gospodarstwem,
 • zobowiąże się, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo, (potwierdzeniem może być fakt uzyskania z ARiMR dopłat bezpośrednich),
 • przedłoży plan inwestycji, którego realizacja powinna rozpocząć się w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu i zapewnia osiągnięcie rocznej nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie w wysokości co najmniej 4 ESU w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu,  
 • zakup na współwłasność – wyłącznie małżonkowie, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, przy czym obydwoje muszą spełniać warunek dotyczący rozpoczęcia działalności.

Kredyt nie może zostać udzielony podmiotom:

 • które znajdują się w trudnej sytuacji,
 • na których ciąży dotąd niezrealizowany obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym, emerytom,
 • rencistom z ustalonym prawem do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.


Ważne elementy planu inwestycji :

 • opis sytuacji gospodarstwa rolnego przed uzyskaniem pomocy i opis przewidywanej sytuacji gospodarstwa rolnego po jej uzyskaniu,
 • wskazanie powierzchni użytków rolnych, na których będzie prowadzona produkcja rolna po powiększeniu powierzchni gospodarstwa rolnego albo
 • wskazanie powierzchni nowo utworzonego gospodarstwa rolnego,
 • opis działań, które będą podejmowane na nabytych użytkach rolnych,
 • strukturę finansowania inwestycji (przeznaczenie i kwotę kredytu oraz wkładu własnego, a także planowane koszty tej inwestycji objęte inną pomocą publiczną),
 • kierunek produkcji w okresie kredytowania,
 • zobowiązanie, że kredytobiorca stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
 • potwierdzenie, że gospodarstwo osiągnie w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu roczną nadwyżkę bezpośrednią z prowadzonej działalności rolniczej w wysokości co najmniej 4 ESU.

Warunki udzielania kredytu :

 • kwota kredytu – 90% inwestycji max 5 mln zł,
 • okres kredytowania – minimum 5 lat,
 • okres karencji – nie więcej niż 24 miesiące,
 • wysokość oprocentowania – zgodnie z Tabelą oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Garwolinie ,
 • wysokość prowizji przygotowawczej – zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych .

Warunki stosowania pomocy:

 • kwota pomocy – 60% kwoty kredytu i max 70 000 euro, przeliczona wg średniego kursu NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy wypłacana w dwóch ratach:

  I rata (80% kwoty pomocy) - po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji oraz uruchomieniu działalności,

  II rata (20% kwoty pomocy) – po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu, jeżeli kredyt nie został wcześniej spłacony i kredytobiorca nadal prowadzi działalność zgodnie z planem inwestycji i umową kredytu.

 • Pierwsza rata częściowej spłaty kapitału jest stosowana, gdy kredytobiorca:
  • zrealizuje inwestycję, udokumentuje poniesione wydatki (3 miesiące od dnia pobrania środków z rachunku kredytowego) i uruchomi działalność zgodnie z planem inwestycji i umową kredytu,
  • wykorzysta kredyt zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w planie inwestycji i umowie kredytu,
  • udokumentuje wniesienie wkładu własnego,
  • nie dokona zmiany przeznaczenia zakupionych za kredyt użytków rolnych na cele inne niż rolnicze, z wyjątkiem inwestycji publicznych,
  • zobowiąże się, że w okresie kredytowania:
  • będzie prowadził działalność,
  • umożliwi przedstawicielom Agencji i banku dokonywanie kontroli w miejscu realizacji inwestycji,
  • będzie przechowywał całość dokumentacji związanej z realizacją inwestycji.
 • Druga rata częściowej spłaty kapitału jest stosowana, gdy został osiągnięty cel i kredytobiorca:
  • prowadzi działalność zgodnie z planem i umową kredytu, w tym osiągnął nadwyżkę bezpośrednią z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie w wysokości co najmniej 4 ESU,
  • uzyskał kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa, stał się, w wymaganym terminie, rolnikiem aktywnym zawodowo,
  • nie zmienił, bez zgody banku, kierunku produkcji rolnej,
  • nie zaprzestał trwale spłaty kapitału i/lub odsetek,
  • nie zmienił przeznaczenia zakupionych za kredyt użytków rolnych na cele inne niż rolnicze, z wyjątkiem inwestycji publicznych,
  • nie przeniósł posiadania, bez zgody banku, zakupionych za kredyt użytków rolnych.

  Zasady dotyczące oceny zdolności kredytowej i tryb podejmowania decyzji kredytowych są uregulowane w zasadach kredytowania działalności rolniczej.