KREDYTY


Kredyt płatniczy

  1. Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcy posiadającemu rachunek bieżący w Banku, o stałej częstotliwości wpłat przez okres co najmniej 1 roku, utrwalonej stabilnej kondycji finansowej, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec Banku, w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych prawidłowych zobowiązań, między innymi wynikających z :
    • doraźnych potrzeb zasilania finansowego np. płace, zobowiązania z tytułu dostaw, robót, usług, itp.,
    • pokrycia udzielonych Kredytobiorcy przez Bank gwarancji i poręczeń.
  2. Kredyt płatniczy jest kredytem celowym, nieodnawialnym, realizowanym do wysokości przyznanej kwoty.
  3. Kredyt płatniczy jest udzielany do wysokości iloczynu dni kredytowania oraz średnich dziennych wpływów, na rachunek bieżący Kredytobiorcy w miesiącu poprzedzającym udzielenie kredytu. W przypadku działalności sezonowej przy ustalaniu dziennych średnich wpływów na rachunek bieżący uwzględnia się okres ostatnich 3 miesięcy.
  4. Kredyt płatniczy jest udzielany na okres do 30 dni.
  5. Wykorzystanie kredytu następuje poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy, w formie bezgotówkowej (polecenie przelewu, czek potwierdzony) w ciężar rachunku kredytowego.
  6. Wykorzystany kredyt wraz z odsetkami podlega spłacie w pierwszej kolejności z każdego wpływu na rachunek bieżący Kredytobiorcy.